Năm sinh trên sổ bảo hiểm xã hội khác giấy khai sinh, phải làm sao?

Thứ ba, 06/03/2018 16:51

Tôi muốn điều chỉnh năm sinh trên sổ bảo hiểm xã hội đúng với giấy khai sinh được không? Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?.

Bạn đọc có email nguyenducminx@xxx hỏi: Năm sinh của tôi trên giấy khai sinh gốc là năm 1963, còn trên sổ bảo hiểm xã hội là năm 1964. Tôi muốn điều chỉnh năm sinh trên sổ bảo hiểm xã hội đúng với giấy khai sinh được không? Tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?.
Luật gia Sa Thị Mỹ Hạnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định giá trị pháp lý của giấy khai sinh như sau:

1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Khoản 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Quyết định 595/QĐ-BHXH) quy định về việc cấp lại sổ BHXH như sau:

2. Cấp lại sổ BHXH

2.1. Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.

2.2. Cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch.

2.3. Cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng.

Khoản 2 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về thành phần hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội như sau:

2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

2.1. Thành phần hồ sơ

a) Người tham gia

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Hồ sơ kèm theo (Mục 3,4 Phụ lục 01).

b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

2.2. Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

Theo Mỹ Hạnh
Lao động

1  2  3  4  5  ...  Trang cuối